El guixaire

La figura representa un guixaire, el professional que treballa el guix recobrint parets i sostres. Sosté la talotxa i a prop dels peus hi té la pastera.

Damunt d’un terra vermellós fet amb el tros de rajola de cuina, el guixaire està fet amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cervesa. La talotxa està feta amb el coure d’una vella canal d’aigua i la pastera amb un tros d’una llauna de conserva.