Treballador amb una maça

Escultura d'un treballador amb una maça

La figura és un treballador que està emprant una maça.

L’empleat està fet amb el filferro del que havia estat un estenedor i té una xapa de cervesa com a cap. La maça s’ha elaborat amb el coure d’una vella canalització d’aigua i amb filferro, quant al mànec. La superfície sobre la qual se sosté el treballador és una pedra de bosc.

Músic que toca el trombó

Escultura d'un músic tocant el trombó

La figura representa un músic que està tocant el trombó.

La base és una rajola vermella d’una antiga cuina. La silueta està feta amb el filferro d’un vell estenedor i el cap del músic és una xapa de cava. L’instrument musical, és a dir, el trombó, és del coure d’un tros d’una antiga canal.

Pic

Escultura d'un pic

L’obra reprodueix un pic per a estovar la terra.

El mànec és de fusta i el pic és de ferro. Un fòssil serveix com a base.

L’arquer

Escultura d'un arquer

La figura representa un arquer, amb certes reminiscències de Robin Hood

El filferro d’un antic estenedor és el principal material utilitzat en aquesta obra. S’ha fet servir tant per a la silueta de l’arquer com per a la fletxa i l’arc. El barret està fet amb el coure del que havia estat una canal d’aigua i la ploma amb un tros d’una llauna de conserves. L’arquer s’aguanta sobre una pedra de bosc.

Tortugues

Dues tortugues en miniatura

Es tracta de dues tortugues, una de grossa i una de petita. El cap i la cua de totes dues són completament mòbils.

La tortuga grossa està feta amb mig coco, fusta i filferro d’un antic estenedor. Els materials de la tortuga petita són mitja nou, fusta i filferro.

Molí de gra

Molí de gra en miniatura

Es tracta d’un molí de gra en miniatura. És completament mòbil i, per tant, el molí pot donar voltes.

Els materials dels quals està feta l’obra són fusta de melis, xapa de llauna reciclada, un tros de ferro i un altre de pedra.

Volandrera

Miniatura d'una volandrera

L’obra representa una volandrera en miniatura, totalment mòbil. Una volandrera és un molí que serveix per a aixafar aliments, principalment, olives.

Els materials emprats són pedra i ferro.

Paleta amb el plom

Escultura d'un paleta amb el plom

La figura és un paleta que està treballant amb un plom.

Fet amb una xapa de cava i el filferro d’un antic estenedor, el paleta se sosté sobre un tros de tova d’un vell pati. Porta un plom, elaborat amb un fragment de vareta de ferro, filferro i una part de ferro pla.

Molí de mà

Molí de mà en miniatura

L’obra és un molí de mà en miniatura. És totalment mòbil, tal com ho seria si fos de la seva mida habitual i fos operatiu.

Per a la seva elaboració els materials que s’han emprat són pedra i un tros de fusta.

Corrons

Corrons en miniatura: simple, doble i amb punxes

Es tracta de diversos corrons en miniatura: un corró simple, un corró doble, i un corró de punxes. Els dos primers serveixen per a compactar la terra i aquest darrer per a airejar-la.

S’han fet servir pedra, ferro i puntes de clau de ferro per a elaborar-los.

Nen jugant a bitlles

Escultura d'un nen jugant a bitlles

Es tracta d’un nen que està jugant a bitlles i aguanta la bola entre la mà i el genoll.

Damunt d’un fragment d’una rajola verda de lavabo, hi ha el nen, fet amb el filferro d’un vell estenedor i una xapa de cava. La bola que fa servir per jugar a bitlles és de pedra.

El llancer marroquí

Escultura d'un soldat llancer marroquí

L’escultura pretén simbolitzar un antic soldat marroquí, en concret, un llancer

Amb una pedra d’Alcover que serveix com a base, la silueta del llancer marroquí i el pal de la llança que porta estan fetes amb el filferro del que havia estat un estenedor. El seu barret és de coure, extret d’una vella canal d’aigua, i la punta de la llança també.

Gaveta, paleta i paletí

Gaveta, paleta i paletí en miniatura

Es tracta d’una miniatura d’una gaveta, d’una paleta i d’un paletí.

Els materials dels quals està feta l’obra són fusta, filferro d’un antic estenedor i xapa d’un tros de ferro.

Roda d’esmolar

Miniatura d'una pedra d'esmolar

Es tracta d’una miniatura d’una mola per a esmolar ganivets i destrals. És mòbil.

Els materials emprats per a la seva elaboració són pedra i ferro. La mola és de pedra abrasiva, justament per a poder afilar eines i instruments.

El conqueridor

Escultura d'un conqueridor amb una bandera

L’escultura representa un home que ha conquerit nous territoris i hi ha clavat una bandera

Emprant una pedra de bosc com a base, l’individu està fet amb el filferro d’un vell estenedor. El barret que porta al cap és de llauna, extreta d’una antiga llauna de conserves. Pel que fa a la bandera, el pal és de ferro i el que seria la tela és del coure d’una antiga canal d’aigua.

El llenyataire

Escultura d'un llenyataire

L’escultura representa un llenyataire que està a punt d’estellar un tronc fent servir una maça i un tascó.

Construït amb el filferro d’un vell estenedor i una xapa de cervesa, el llenyataire es troba sobre un fragment de rajola del pedrís d’una cuina. Pel que fa a la maça, el tronc i el tascó que farà servir per a estellar-lo, són del coure extret d’una antiga canalització d’aigua, excepte el mànec de la maça, que és de filferro.

El paleta amb l’escaire

Escultura d'un paleta amb l'escaire

Aquesta figura és un paleta treballant amb l’escaire.

A sobre d’un tros de tova recuperada d’un antic pati, hi trobem un paleta que porta un escaire. El cap d’aquest professional de la construcció és una xapa de cervesa i el cos està fet amb un filferro d’un vell estenedor. L’escaire que porta s’ha elaborat amb un tros de ferro reciclat.

Banc de fuster, ribot i martell

Banc de fuster, ribot i martell en miniatura

L’obra és una miniatura d’un banc de fuster, d’un ribot i d’un martell de fuster, que es caracteritza per tenir dues orelles darrere per a poder arrencar claus.

La fusta i el ferro són els materials que s’han utilitzat per fer aquesta obra.

El minaire

Escultura d'un minaire

L’escultura representa un minaire.

Per a fer honor al seu ofici, el professional s’aguanta sobre un tros de tub de gerrer, que havia estat un conducte d’aigua d’una mina. El cap del minaire és una xapa de cervesa i la silueta, un filferro d’un antic estenedor. El pic de minaire que té a les mans està fet del mateix material tret del pic, elaborat amb un tros de coure d’una antiga canal.

Cadira paridora

Miniatura d'una cadira paridora

L’obra és una miniatura d’una cadira paridora, feta servir perquè les dones donessin a llum.

Tota la cadira paridora és de fusta.